Skladování a výdej olejů

Olejové hospodářství. Výdej olejů v autoservisu. Historické foto.

Kvalitní technologie pro skladování, sběr a výdej olejů můžete získat od renomované české firmy, která působí na našem trhu již od roku 1995 a která má za sebou mnoho úspěšně realizovaných zakázek.

Česká firma Quitec je známým dodavatelem technologií pro čerpací stanice pohonných hmot, výrobcem bezobslužných tankovacích automatů a pokladních systémů. Méně známou skutečností však je, že firma Quitec dodává také kompletní technologie pro skladování a kontrolovaný výdej olejů.

Mezi významné reference, kde firma Quitec dodávala svou technologii pro olejová hospodářství patří například značkové servisy vozů Mercedes, Scania, M.A.N., Škoda nebo Volkswagen. Profesionálně navržené a realizované olejové hospodářství zlepší logistiku skladování a výdeje olejů, zajistí lepší ochranu životního prostředí a přinese i významné úspory díky přesnému sledování výdejů. Nyní se proto podrobněji podíváme na problematiku výstavby olejového hospodářství a seznamíme se s kompletním sortimentem dodávané technologie.

Rozhoduje velikost servisu

Velikost servisu a především četnost a objem vydávaných olejů přímo určuje budoucí podobu optimálně navrženého olejového hospodářství. Důležitým podkladem pro správný návrh je také informace o dodavateli olejů a způsobu jejich dodávky, který významně ovlivňuje cenu, za kterou budeme oleje nakupovat. Malé servisy zpravidla vystačí s mobilními výdejními zařízeními, které se skládají z vozíčku na sud o objemu 50 až 200 litrů, čerpadla a výdejní hadice s měřičem a pistolí. Při minimálních investičních nákladech je splněn požadavek vydávat olej i na několika místech v servisní hale, dle potřeby. Větší servis by měl jistě uvažovat o vybudování komplexního olejového hospodářství, které významně usnadní manipulaci s oleji, omezí znečištění servisní haly, zajistí oleje proti nekontrolovaným ztrátám a přinese také nižší nákupní ceny olejů díky výhodnějšímu způsobu zavážení.

Olej na svém místě

Větší objem olejů je třeba skladovat ve speciálně vybaveném skladu, který je oddělen od ostatního provozu. Olej je hořlavá a životní prostředí znečišťující kapalina a pouze v dobře vybudovaném skladu je zajištěna dostatečná ochrana proti úniku olejů a proti požáru. Uzamčený sklad také zajistí oleje proti krádežím.

Oleje skladujeme v sudech, kontejnerech nebo v pevně instalovaných nádržích. Volba skladovacích nádob závisí především na domluveném způsobu zavážení s dodavatelem olejů. Pro menší objemy se oleje nakupují v sudech, při větším objemu doporučujeme výměnné kontejnery nebo pevně instalované ocelové nádrže. Někteří dodavatelé zavážejí oleje v kontejnerech; prázdný kontejner se při závozu nahradí plným. Jiní dodavatelé upřednostňují dodávku v cisternách; olej se při dodávce přečerpá do pevně instalované nádrže. Pro plnění nádrží je vhodné na vnější stěnu skladu přilehlou ke komunikaci instalovat uzamykatelnou schránku plnicích hrdel. Plnění tak proběhne zcela ekologicky bez jakékoliv manipulace s plnicími hadicemi ve skladu. Závoz přímo z cisterny je zcela čistý, snadný a často i nejlevnější.

Výdej olejů přímo v hale

Výdej olejů je třeba zajistit tam, kde se provádí jeho doplňování, většinou tedy u zvedáků nebo v montážní jámě v servisní hale. Větší servisy mají zpravidla více servisních míst, kde se olej vydává. Na každém výdejním místě se na stěnu instalují navijáky s hadicemi a výdejními pistolemi v potřebném počtu dle počtu druhů olejů, které se zde vydávají. Aby se zamezilo úkapům a znečištění podlahy, instalují se pod výdejní pistole úkapové vaničky. Kvalitní výdejní pistole jsou navíc vybaveny ventilem, který zabrání úkapům, jakmile se výdej ukončí. Oleje ze skladu na výdejní místa se přepravují ocelovým nebo plastovým potrubím pomocí tlačných čerpadel umístěných ve skladu u zásobních nádrží. Odpadá jakákoliv manipulace s mobilními výdejními jednotkami v servisní hale nebo dnes ještě poměrně časté a především neekologické přenášení olejů v odměrných nádobách.

Při servisu olejů je kromě výdeje nových olejů třeba zajistit také ekologický a bezpečný sběr vyjetých olejů. Toto se provádí nejlépe odsáváním vyjetého oleje pomocí speciální odsávací sady, složené ze sacího čerpadla a odsávací hadice s pistolí. Olej je možné také vypustit do záchytné vany, která se pak rychlospojkou napojí na sací hadici. Vyjetý olej se přečerpává do speciální nádrže ve skladu olejů, odkud je nakonec odčerpán cisternou, která nebezpečný odpad odveze k likvidaci. Zde je třeba upozornit, že oproti novým olejům je vyjetý olej vysoce hořlavou kapalinou a skladovací nádrž na vyjetý olej musí být vybavena odvětráním s plamenojistkou a měla by být dvouplášťová. Nezbytná je indikace stavu oleje ve sběrné nádrži a její zabezpečení proti přeplnění.

Zásoby a výdej olejů pod kontrolou

Větší objem vydávaných olejů s sebou přináší potřebu přesného sledování stavu zásob v nádržích a především potřebu dokonalé kontroly nad množstvím vydávaných olejů a jeho použitím. Měření hladin v nádržích zlepší logistiku zásobování. Včas upozorní na klesající stavy olejů, zabrání nasátí nečistot ze dna nádrže nebo vzduchu a pomocí připojené havarijní sirény včas varuje před přeplněním nádrží při závozu nového oleje. Informace o stavu nádrží je přenášena do řídicího systému. Oprávněný pracovník servisu má tak přehled o stavu zásob přímo ze své kanceláře a může včas objednat nový závoz olejů.

Výdej olejů v moderním servisu se dnes neobejde bez elektronického řídicího systému. Ten řídí a sleduje výdej olejů, umožní výdej jen oprávněným technikům, přesně dávkuje olej dle nastavené předvolby a údaje o čerpání předává vedoucímu servisu k dalšímu zpracování. Za účelem řízení a sledování výdeje olejů se před navijáky s výdejními hadicemi instalují elektronicky uzavíratelné ventily a měřiče průtoku. Ventily jsou řízeny elektronikou, která je napojena na centrální řídicí systém. Na každém výdejním místě je instalován uživatelský terminál, který slouží k ovládání výdeje technikem.

Technik se na terminálu identifikuje svou kartou, zadá PIN, zvolí požadovaný typ oleje a načerpá olej dle potřeby. Systém zaznamená informace o přesném času odběru, typu oleje a jeho množství. Při přihlášení na terminálu je možné zadat například i číslo servisní zakázky nebo nastavit velikost požadované dávky oleje. Systém pak vydá jen požadované množství a poté uzavře ventil v přívodním potrubí. Moderní elektronický řídicí systém zcela zamezí nekontrolovaným ztrátám drahých olejů.

Návaznost na firemní systém

Informace o čerpání olejů na servisní zakázky je možné zobrazit a dále zpracovat přímo v dodaném manažerském programu. Čerpané oleje je třeba přiřadit k příslušným servisním zakázkám, což je možné provést ručně zadáním do firemního informačního systému. Při větším objemu zakázek je vhodné odstranit každodenní rutinní práci, předejít lidské chybě a informace o vydaných olejích přenášet do firemního informačního systému automaticky. Za tímto účelem je možné vytvořit propojení řídicího systému olejového hospodářství s firemním informačním systémem. Tato investice rutinní práci zautomatizuje, uvolní ruce poveřenému pracovníkovi a velmi rychle se vyplatí. Integrace obou systémů může jít tak daleko, že řídicí systém olejového hospodářství dostává informace o otevřených servisních zakázkách; technik po zadání čísla zakázky automaticky dostane předepsané množství požadovaného oleje.

Olejové hospodářství snadno

Firma Quitec má dlouholeté zkušenosti s realizací olejových hospodářství ve středních a velkých servisech. Pracovníci firmy Quitec ochotně poradí s optimálním návrhem řešení pro každou provozovnu, dodají potřebnou technologii a zajistí následný servis.

About the author

Martin Pavlík

Zakladatel a majitel ve firmě QUITEC s.r.o. Miluje nové technologie a jeho zálibou je zjednodušování podnikání, práce a života pro dosažení vyšších zisků, více radosti a osobního štěstí.

Click here to add a comment

Leave a comment: