Podniková čerpací stanice vydělává

Provozování vlastní podnikové čerpací stanice na pohonné hmoty je lákavou výzvou pro většinu dopravců a firem s rozsáhlým vozovým parkem.

Vždyť kdo by dnes nechtěl čerpat levnou naftu a výrazně si tak snížit náklady na provoz vozidel a upevnit si tak svou pozici na trhu. Významná úspora na ceně paliva oproti čerpání u veřejné stanice je jasnou výhodou. Podívejme se proto blíže na možná pro a proti.

Rozhodující otázkou, zda v areálu firmy postavit čerpací stanici či nikoli, je měsíční spotřeba pohonných hmot. Pohybuje-li se průměrná výtoč nad hranicí zhruba 20.000 litrů za měsíc, měli byste o stavbě vlastní čerpací stanice vážně uvažovat, neboť dosažená úspora činí asi dvě koruny na každém litru nafty a ještě více u benzínů. Díky nové technologii plastových nádrží, která přináší technologii skladování a výdeje nafty za ještě výhodnějších podmínek, je možné o domácím čerpání nafty uvažovat již při měsíční výtoči přesahující zhruba 8.000 litrů. Pokud je požadovaná výtoč pohonných hmot nižší, raději využijte služeb veřejných čerpacích stanic nebo hledejte vhodného partnera, který již podnikovou čerpací stanici provozuje a u kterého byste mohli čerpat za nižší ceny.

Základem je nádrž

Pohonné hmoty se skladují ve speciálních nádržích k tomu určených a podle umístění je dělíme na podzemní a nadzemní. Na většině veřejných čerpacích stanicích jsou instalovány podzemní nádrže, a to ihned z několika důvodů. Nádrž uložená v zemi totiž udržuje téměř konstantní teplotu produktu kolem 10 °C a nedochází tak ke změně objemu vlivem kolísání teploty ovzduší. Snad ještě důležitější je skutečnost, že při poklesu okolní teploty nedojte v podzemní nádrži k náhlému ochlazení produktu a k následnému vylučování parafínů z nafty a případně i jejímu zatuhnutí. Naproti tomu nadzemní nádrže, běžně instalované na podnikových čerpacích stanicích, jsou levnější variantou. Výhodou je úspora jinak nutných výkopových prací a tím menší náklady na stavbu čerpací stanice. Nadzemní nádrž je navíc možné snadno demontovat a převézt na jiné místo, bude-li to třeba. Posledním hitem pro domácí čerpaní jsou nadzemní plastové nádrže na 5.000 litrů nafty, pro jejichž provoz není vyžadováno stavební povolení. Nejedná se totiž o stavbu, ale o mobilní zařízení sestávající z nádrže, čerpadla, výdejní hadice s pistolí a tankovacího automatu pro bezobslužný automatický výdej a evidenci.

Nadzemní i podzemní nádrže se vyrábí jako dvouplášťové, aby se zabránilo případnému úniku ropných produktů do povrchových vod. Jedná se vlastně o nádrž se dvojitou stěnou, kde meziprostor mezi oběma stěnami je neustále sledován a při porušení jednoho ze dvou plášťů je vyhlášen poplach. Zajímavou nadzemní variantou jsou betonové nádrže, které se vyrábějí jako hranaté kontejnery. Velkou výhodou betonových nádrží je větší tepelná setrvačnost, která při náhlém poklesu okolní teploty poskytuje dostatek času na doplnění nafty vhodným aditivem, aby se předešlo případnému vyloučení parafínů a zatuhnutí nafty v nádrži. Obecně u nadzemních nádrží je třeba počítat s tímto rizikem a včas objednat zimní naftu ještě dříve než uhodí mrazy a nepříjemně nás překvapí.

Kvalitní výdejní stojan

Čerpání produktů z tanku do nádrže vozidla se provádí výdejním stojanem, jehož hlavní funkční částí je elektrický motor a čerpací monoblok s měřičem. Rozdíl mezi stojanem pro veřejnou a podnikovou čerpací stanici vidíme především v jeho velikosti a ceně. Zatímco na veřejných stanicích jsou instalovány velké, zpravidla oboustranné, výdejní stojany určené pro výdej čtyř až pěti produktů, nacházíme na podnikových stanicích mnohem menší a levnější stojany určené pro výdej jednoho nebo výjimečně dvou produktů. Většina podnikových stanic je určena pouze pro skladování a výdej motorové nafty, kde vystačíme s malým jednohadicovým stojanem. Vždy se však vyplatí investovat do moderního stojanu s kvalitní hydraulikou, která zajistí dlouhodobý bezporuchový provoz i při výtoči několika milionů litrů.

Pokud je podniková čerpací stanice provozována pouze pro vlastní potřebu, vystačíme na výdejním stojanu pouze s ukazatelem vydaného množství a přesnost měření stojanu nemusí být ověřena. Většina provozovatelů však vydává naftu i svým smluvním partnerům. V takovém případě se již jedná o veřejný prodej a stojan musí být vybaven i ukazatelem jednotkové ceny a celkové ceny za vydané množství. Stojany pro veřejný prodej musí být cejchovány a jejich přesnost musí být ověřena Českým metrologickým institutem každé dva roky.

Tankomat místo pumpaře

 

Pryč jsou ty časy, kdy se o podnikovou čerpací stanici staral pumpař, uvolňoval výdej na stojanu a každé čerpání zapisoval do sešitu. Již před několika lety jej nahradily takzvané klíčkové stojany, kde vedle ukazatele litrů byl pro každého řidiče na panelu zámeček a malý ukazatel celkového odebraného množství. Řidiči si uvolňovali výdej na stojanu klíčkem a stavy počítadel se na konci měsíce opisovali. Porovnáním jejich stavů s předchozím obdobím se zjistila výtoč každého řidiče za daný měsíc. Nevýhodou těchto starých stojanů byla vysoká poruchovost daná složitostí mechanismu a také skutečnost, že často docházelo ke ztrátě klíčku nebo jeho zalomení v zámku. Moderním řešením je tankovací automat.

Tankomat je elektronický terminál vestavěný přímo do výdejního stojanu a nebo stojící v jeho blízkosti. Uvolňuje výdej pohonných hmot na stojanu na základě identifikace řidiče osobním elektronickým čipem nebo kartou a provádí podrobné záznamy o veškerých čerpáních na stanici. Součástí záznamu jsou takové údaje jako datum a čas odběru, jméno řidiče, číslo vozu, odebrané množství s přesností na setinu litru, název produktu a jeho jednotková cena, stav tachometru, číslo služebního příkazu STAZ a případně další potřebné údaje. Tankomat hlídá povolené limity jednotlivým řidičům, udržuje informace o kreditu smluvních partnerů a na jeho terminálu je možné zadat také předvolbu požadovaného množství pro následné tankování. Na konci období vyhotovuje sestavy záznamů o čerpání pro jednotlivé odběratele, vyhodnocuje celkovou spotřebu na střediska a případně průměrnou spotřebu vozidel. Bez Tankomatu si dnes moderní podnikovou čerpací stanici již neumíme představit.

Ani kapka neunikne

Zřídit si čerpací stanici neznamená jen postavit na dvůr technologii, tedy nádrž s výdejním stojanem a Tankomatem. Ropné produkty jsou látky znečišťující povrchové vody a právě z tohoto důvodu je třeba zabránit jejich úniku. Nádrž sama je dvouplášťová a přímý únik pohonných hmot z nádrže tedy nehrozí. Je však třeba zajistit i manipulační plochu, tedy místo kde čerpají zákazníci, a stáčecí plochu na které stojí cisterna při čerpání produktů do nádrže. Z ekonomických důvodů jsou na podnikových stanicích obě plochy sloučeny do jedné tak, že manipulační plocha se zároveň využívá jako plocha stáčecí. Při stáčení pak není možné čerpat.

Manipulační plocha by měla být vyspádovaná a na ní nahromaděné úkapy se svádějí do úkapové jímky, která není nic jiného než další dvouplášťová ocelová nebo betonová nádrž uložená v zemi. Obsah úkapové nádrže je třeba nechat vyvážet a likvidovat odbornou firmou. Likvidace odpadů s sebou přináší další náklady a zátěž životního prostředí, snažíme se proto o to, aby jejich objem byl minimální. Manipulační plochu je proto třeba zastřešit, aby se dešťové vody nedostávaly do úkapové jímky a nedocházelo tak k jejímu častému naplnění.

 

TANKOMAT je registrovaná ochranná známka firma QUITEC.

Více informací naleznete na stránce www.tankomat.cz

About the author

Martin Pavlík

Zakladatel a majitel ve firmě QUITEC s.r.o. Miluje nové technologie a jeho zálibou je zjednodušování podnikání, práce a života pro dosažení vyšších zisků, více radosti a osobního štěstí.

Click here to add a comment

Leave a comment: